Условия за поверителност

ЕЛЕКТРОННИЯТ МАГАЗИН е обект на ЕТ“АВАНГАРД-Ив. Косева“, за кратко наричан АВАНГАРД, който полага грижи за опазване на личните данни на КЛИЕНТИТЕ според Закона за защита на личните данни в РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ и регламента за защита на личните данни (GDPR).

Предназначение на САЙТА

Сайтът е платформа за електронна търговия, където АВАНГАРД предлага на своите КЛИЕНТИ стоки и услуги предимно с технически характер. Целта на сайта е да улесни КЛИЕНТИТЕ при търсене на стоки и услуги, като събира и показва на едно място широк спектър технически стоки. КЛИЕНТИ могат да бъдат САМО физически и юридически лица, имащи статус на търговци по смисъла на Тръговския Закон, които при ползването на УСЛУГИТЕ не са потребители по смисъла на Закона за защита на потребителите. Моля не използвайте сайта за регистрация като частно лице. АВАНГАРД ще отказва регистрацията на частни лица без да ги уведомява и ще изтрива всички лични данни въведени при регистрацията на частни лица в САЙТА в срок до един месец след въвеждането им. 

ПОСЕТИТЕЛИ на САЙТА електронен магазин, извършващи покупки чрез него, въвеждат името си, имейл адрес за контакт, адрес за доставка, а при необходимост и адрес за плащане, както и телефонен номер. С въвеждането на тези данни и потвърждение на съгласието си с техната обработка за целите на извършване на услугите, посетителите стават клиенти на АВАНГАРД и са наричани по-натък КЛИЕНТИТЕ. При промяна на данните за контакт КЛИЕНТЪТ е длъжен в срок от две седмици да внесе корекция на данните в профила си в САЙТА. Евентуални щети възникнали за КЛИЕНТА поради неактуалност на данните му ще са изцяло за негова сметка. АВАНГАРД има право да изпраща електронни съобщения на КЛИЕНТА на посочения от него имейл-адрес за комуникация за целите на обслужване на КЛИЕНТА и, в случай на необходимост, за навременното му информиране за промени в тези общи условия, като тези електронни съобщения няма да се смятат за непоискани от КЛИЕНТА.

АВАНГАРД като администратор на лични данни предлага следната информация във връзка с регламента за защита на личните данни (GDPR):

Основание за събиране, обработване и съхраняване на Вашите лични данни

Чл. 1. (1) Считано от 25.05.2018 е в сила Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни, наричан тук за кратко GDPR. На тази база АВАНГАРД извършва събиране и обработка на личните данни на Вас - КЛИЕНТ и/или ПОСЕТИТЕЛ на електронния магазин, като това става с цел да Ви предлагаме продукти и услуги, както и да можете при желание да ги закупите от нас чрез сключване на договори за покупко-продажба между АВАНГАРД и Вас. За да обработваме и събираме личните Ви данни е нужно поне едно от следните условия да бъде налице:

- Вие трябва да сте дали изрично съгласието си като наш клиент; 

- АВАНГАРД да има договор с Вас и трябва да изпълни задълженията си (например попълване на товарителница за доставка на стока);

- Трябва АВАНГАРД да спази законово задължение, което се прилага спрямо АВАНГАРД (например издаване на фактура);

- За целите на легитимния интерес на АВАНГАРД съгласно чл. 6, ал. 1, е. (е) GDPR.

(2) На нашия сайт Вие имате възможност да въведете лични данни за да можете да се регистрирате като КЛИЕНТИ. АВАНГАРД изпълнява функцията на администратор на така въведените от Вас лични данни. По този начин ние събираме и обработваме личните Ви данни. 

(3) Съществуват и лични данни, които се събират автоматично от сайта при Вашето посещение, независимо дали сте регистрирани или не, например вашият IP - адрес,т.е. адресът на компютъра или друго устройство в интернет, от който ползвате услугите на сайта ни. 

Чл. 2. (1) Събирането, обработката и съхранението на предоставяните от Вас лични данни става с поне една от следните цели:

- за да можете да ползвате електронния ни магазин,

- сключване на договор за покупко-продажба с АВАНГАРД,

- като КЛИЕНТ да имате профил с основните данни за поръчките Ви,

- за да можем и занапред да Ви осигурим висококачествен и сигурен достъп до информацията за продуктите и услугите,

- за да можем да организираме доставката на стоки и услуги чрез подизпълнител (например куриер);

- за целите на нашето счетоводство и статистическа обработка на данните с маркетингови цели;

- за всяка друга изисквана от АВАНГАРД по закон или наредба отчетност пред органи и институции, например Национална агенция по приходите, Министерство на вътрешните работи и други държавни и общински органи, доколкото това касае Вашите лични данни,

- за да можем да ви изпращаме съобщения и да комуницираме с Вас по пощата и по електронен път, когато се налага: например при важни промени в нашия сайт или електронен магазин, или ако се интересувате от нови наши продукти и услуги, или за да Ви обслужваме чрез системата ни за обслужване на клиенти.

(2) При събирането, обработката и съхранението на Вашите лични данни АВАНГАРД работи с добра съвест, като прилага технически средства за осигуряване поверителност и подходящо ниво на сигурност на личните данни (криптиране на връзката).

 

Видове лични данни, събирани, обрабовани и съхранявани от АВАНГАРД

Чл. 3. (1) Изброяваме операциите и целите, при които АВАНГАРД събира, обработва и съхранява лични данни:

- Регистрация на клиент в уебсайта https://www.techpart.biz – целта на тази операция е създаване на профил, който да бъде свързан с използваната услуга и да управлявате съдържанието на услугата през потребителския интерфейс, наречен по нататък още ПРОФИЛ. АВАНГАРД в качеството си на администратор на лични данни счита, че операцията „Регистрация на клиент“ е допустимо действие и системата от технически средства за неговото осъществяване позволява достатъчно високо ниво на защита на личните данни и съответно на правата и законните интереси на КЛИЕНТИТЕ и ПОСЕТИТЕЛИТЕ на електронния магазин съобразно с GDPR.

- Сключване и изпълнение на търговска сделка с клиент или партньор – целта на тази операция е сключване и изпълнение на договор с търговски партньор или клиент и неговото администриране за целите на покупко-продажбата на стоки или услуги. Заключение от оценката на въздействието: АВАНГАРД счита че действието „Сключване на договор за покупко-продажба“ е допустимо и системата от технически средства за неговото осъществяване позволява достатъчно високо ниво на защита на личните данни и съответно на правата и законните интереси на КЛИЕНТИТЕ съобразно с GDPR.

- Изпращане на електронни или други съобщения – това има за цел да информира КЛИЕНТИТЕ за важни промени в електронния магазин, за нови или променени продукти и услуги (например чрез рекламни брошури и информационни бюлетини), за промени в условията за ползване, доставка и плащане, както и за всички случаи на комуникация в процеса на подаване на заявки за стоки и услуги и за сключване и осъществяване на покупко-продажби и договори към тях. Рекламните материали за нови стоки и услуги се изпращат на КЛИЕНТИ обявили изрично желанието си да ги получават; АВАНГАРД счита че действието „Изпращане на електронни или други съобщения“ е допустимо и системата от технически средства за неговото осъществяване позволява достатъчно високо ниво на защита на личните данни и съответно на правата и законните интереси на КЛИЕНТИТЕ и ПОСЕТИТЕЛИТЕ на електронния магазин съобразно с GDPR.

- Незадължителни данни: например АВАНГАРД обработва подадени от посетителите на електронния магазин мнения и оценки за продукти или услуги. Целта на тази операция е подобряване на качеството на обслужване и на предлаганите продукти и услуги; АВАНГАРД извършва преглед на мненията и решава дали да ги публикува въз основа на съдържанието им. АВАНГАРД също си запазва правото да свали от публикация мнения и оценки по свое усмотрение. Доколкото това не противоречи на желанието на КЛИЕНТА, всички мнения и оценки преди публикуване се анонимизират от АВАНГАРД, така че да не може от тях да се извлечат от трети страни лични данни на ПОСЕТИТЕЛИТЕ и КЛИЕНТИТЕ. На тази база АВАНГАРД счита че действието „Публикуване или спиране от публикация на мнения и оценки“ е допустимо и системата от технически средства за неговото осъществяване позволява достатъчно високо ниво на защита на личните данни и съответно на правата и законните интереси на КЛИЕНТИТЕ и ПОСЕТИТЕЛИТЕ на електронния магазин съобразно с GDPR.

(2) АВАНГАРД обработва следните категории лични данни и информация за следните цели и на следните основания:

Ваши индивидуални данни (име и фамилия, електронна поща, държава, телефон), както и данни на фирмата Ви (Номер по БУЛСТАТ и по ЗДДС, адрес на фирмата, населено място, пощенски код, страна и област).

Цел, за която се събират данните:

1) Регистрация на клиент или съответно партньор;

2) Осъществяване на връзка с клиента съответно с партньора и изпращане на информация към него, включително при изразено желание – за изпращане на бюлетини и рекламни съобщения по електронен или пощенски път;

3) за сключване на договор за покупко-продажба на стоки и/или услуги чрез електронен магазин https://www.techpart.biz. Основание за обработка на личните Ви данни – С приемането на общите условия и регистрация в уебсайта, придружено или не със закупуване на продукт и/или услуга, между АВАНГАРД и Вас се създава договорно отношение, на което основание обработваме Вашите лични данни – чл. 6, ал. 1, б. (б) GDPR.

Цел, за която се събират данните:

- Допълване на информация за потребителя в потребителския му акаунт: адресът е нужен за целта на доставката на стоката по пощата или с куриер, а също и за писмена комуникация във връзка с договора за покупко-продажба.

- Имейл за комуникация са нужни за да може клиентът да бъде уведомен по електронен път за статуса на неговата регистрация, както и за статуса на поръчките му.

- Номерът по БУЛСТАТ е задължителен, защото сайтът е предназначен за клиенти, които са търговци по смисъла на Търговския Закон.

- Номерът по ЗДДС се въвежда ако фирмата е регистрирана по ЗДДС.

- Името на фирмата е необходимо не само за да се издават фактури, но и за да се намали риска от грешки, ако например номерът по БУЛСТАТ е погрешен.

- Допълнителни данни, предоставяни от Вас Ако желаете да допълните Вашия профил, можете да попълните в него данни за факс и допълнителен адрес. Тези данни може да са необходими за извършване на фирмената комуникация по факс или по пощенски път.

Основания за обработка на данните: С приемането на общите условия и регистрация в уебсайта и закупуване на продукт и/или услуга, между АВАНГАРД и Вас се създава договорно отношение, на което основание обработваме Вашите лични данни – чл. 6, ал. 1, б. (б) GDPR.

Други данни, които АВАНГАРД обработва – При влизане в нашия уебсайт или във Вашия профил, АВАНГАРД събира данни за използвания IP адрес, тип браузър и евентуално тип операционна система. Цел, за която се събират данните: Подобряване на сигурността на услугата и локализация на интерфейса, статистически и маркетингови проучвания. Основания за обработка на данните: Обработването е необходимо за изпълнение на договор, по който субектът на данните е страна - чл. 6, ал. 1, б. (б) на GDPR. До създаването на профил на потребителя, IP адресът се събира на основание осъществяване на легитимните интереси на администратора – чл. 6, ал. 1, б. (е) от GDPR;

Ваши данни за изпращане на стоката по куриер – Ако желаете да Ви бъде изпратен закупеният продукт чрез избрана куриерска фирма, вие ни предоставяте искуемите от куриера данни – най-често мобилен телефонен номер, име и фамилия на лицето получател, както и желаният адрес или офис на куриера. Цел, за която се събират данните: извършване на доставка по сключен договор за покупко-продажба на продукти и/или услуги чрез електронния магазин. Основание за обработка на личните Ви данни – С приемането на общите условия и регистрация на уебсайта, или при сключването на писмен договор или договор от разстояние (по телефона), между АВАНГАРД и Вас се създава договорно отношение, на което основание обработваме Вашите лични данни – чл. 6, ал. 1, б. (б) GDPR.

Други данни: ползвателите на електронния магазин могат да предоставят за публикуване своето мнение и оценка за конкретен продукт или услуга без това да бъде свързано с наличието на клиентски профил. При това ползвателите имат възможност да въведат своето име. Цел, за която се събират данните: Подобряване на взаимодействието на клиентите с електронния магазин и събиране на данни от страна на АВАНГАРД за целите на подобряване на качеството на предлаганите продукти, услуги и на електронния магазин. АВАНГАРД има право да разреши публикуването на мнения и оценки или да го отмени, с оглед да спази законите и регламента за защита на личните данни. Оценките и мненията се събират на основание осъществяване на легитимните интереси на АВАНГАРД – чл. 6, ал. 1, б. (е) от GDPR;

(3) При необходимост АВАНГАРД може да изисква и въвеждането на допълнителни данни от КЛИЕНТИТЕ, при условие че те са необходими за изпълнение на услугите си към КЛИЕНТИТЕ.

(4) Личните данни на клиентите се съхраняват по начин и с продължителност съобразно с регламента за защита на личните данни. При неактивност на КЛИЕНТИТЕ повече от една година, АВАНГАРД има право да предприема изтриване на личните им данни от базата данни на САЙТА, без за това да е необходимо уведомяване на КЛИЕНТА. Неактивност е налична, ако клиентът не влиза в сайта с името и паролата си.

(5) КЛИЕНТИТЕ могат да заявят в писмен вид или по електронен път прекъсване на регистрацията си в САЙТА и изтриване на личните си данни от него с помощта на вградените функции (право "да бъдещ забравен"). Заявките се разглеждат от АВАНГАРД и АВАНГАРД приема или отхърля заявките в срок и по начин съобразен със регламента за защита на личните данни. Заявката може да бъде отхвърлена в случай, че КЛИЕНТЪТ има неизпълнени финансови задължения към АВАНГАРД или други КЛИЕНТИ, или ако това се изисква по закон. В случай на удовлетворение на заявката изтриването на данните на КЛИЕНТА се извършва в такъв срок от датата на решението на АВАНГАРД, който е приемлив за АВАНГАРД и не предизвиква извънмерни разходи, но не по-дълъг от 30 дни. Изтриването на личните данни на КЛИЕНТА и закриване на профила му в САЙТА се извършва съобразно с техническите възможности на АВАНГАРД в ролята му на администратор сайта и в качеството му на администратор на лични данни (АЛД). Изтриването на личните му данни и закриване на профила е безплатно за КЛИЕНТА, ако е еднократно. Повторно администриране на нов ПРОФИЛ на същия КЛИЕНТ може да бъде свързано с повишени разходи и процедурата по закриване и изтриване да се таксува от страна на АВАНГАРД. При закриване на профила се изтриват освен личните данни и всички други данни в него, които могат да бъдат: данни за осъществени покупко-продажби, електронни документи, важна поверителна информация, изображения качени в сайта от КЛИЕНТА, както и други информации на КЛИЕНТА. АВАНГАРД не носи отговорност за щети, настъпили в следствие на така осъщественото изтриване на данните и профила на КЛИЕНТА. КЛИЕНТЪТ се отказва от всякакви претенции към АВАНГАРД за възстановяване на такива щети.

Чл. 4. (1) КЛИЕНТИТЕ се съгласяват, че при виновно поведение от тяхна страна, водещо до накърняване на законнте интереси на АВАНГАРД и/или други КЛИЕНТИ на АВАНГАРД в САЙТА, АВАНГАРД има право на изисква от тях възстановяване на причинените от тях щети по законов ред.

(2) КЛИЕНТИТЕ се съгласяват да не разгласят лични данни на други КЛИЕНТИ на САЙТА в публичното пространство, освен ако имат изричното им съгласие.

Чл. 5. Всякакви конфликти и съдебни спорове между КЛИЕНТИ на АВАНГАРД в САЙТА се уреждат изключително между КЛИЕНТИТЕ, като клиентите се съгласяват да не въвличат АВАНГАРД в тях, както и да възстановят на АВАНГАРД всички извънредни разходи и финансови загуби от щети, възникнали в резултат на такива конфликти.

Чл. 6. От съображения за сигурност на личните данни на КЛИЕНТА, АВАНГАРД ще изпраща данните само на имейл-адрес и/или телефон, който е посочен от КЛИЕНТА в момента на регистрацията, а когато няма регистрация – в поръчката. В случай, че за регистрация на КЛИЕНТА се използва профил в уеб социални мрежи или други уеб мрежи, страна по евентуален договор за покупко-продажба е лицето, което е титуляр на използвания за регистрацията профил в съответната социална или друга мрежа. При тези условия АВАНГАРД има право на достъп до данните, необходими за идентифициране на КЛИЕНТА в съответната социална или друга мрежа.

Чл. 7. (1) КЛИЕНТЪТ се съгласява да получава от АВАНГАРД електронни съобщения на имейл-адреса и/или телефона указан при регистрацията си и изрично се съгласява, че съобщенията няма да имат статус на непоискани от него. Ако зададеният от КЛИЕНТА електронен адрес и/или телефон за комуникация е грешен и съобщенията не могат да бъдат получени от КЛИЕНТА, АВАНГАРД си запазва правото да отказва на КЛИЕНТА сключването на договори за покупко-продажби чрез ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН.

(2) АВАНГАРД не носи отговорност за каквито и да са щети, възникнали за КЛИЕНТА в следствие на погрешни или неточни данни въведени от последния при поръчка или регистрацията му в ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН.

(3) Във всеки момент, АВАНГАРД има право да изиска от КЛИЕНТА да се легитимира и да удостовери достоверността на всяко едно от обявените по време на поръчката или регистрацията обстоятелства и лични данни.

(4) В случай, че по някаква причина регистриран КЛИЕНТ е забравил или изгубил своята парола за вход, той трябва да въведе имейла използван при регистрацията във формата за вход в електронния магазин „Забравена парола“. Нова парола се изпраща автоматично от ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН на този имейл. В случай че клиентът няма достъп до този имейл и не може да чете съобщенията в него, той трябва да извърши нова регистрация с друг имейл и да уведоми АВАНГАРД.

Чл. 8. КЛИЕНТЪТ се съгласява, че тази част от личните му данни, която е необходима за осъществяване на доставките на поръчаните продукти, ще бъде подавана от АВАНГАРД на спедиторите единствено за целите на доставката и получаването на продуктите от КЛИЕНТА или упълномощено от него лице. КЛИЕНТЪТ се съгласява да се легитимира при поискване пред спедиторите за гарантиране на получаването на продуктите.

Чл. 9. АВАНГАРД може да изпраща на КЛИЕНТА рекламни съобщения на имейл-адреса указан при регистрацията, рекламни брошури и други рекламни материали за продукти, след изрично потвърдено съгласие на КЛИЕНТА. КЛИЕНТЪТ може по всяко време да се откаже от получаването на тези материали, като за целта трябва да уведоми АВАНГАРД. Уведомяването може да стане по електронен път, като се използва линк или имейл за отговор, зададен в рекламното съобщение или друг позволен от закона метод за уведомяване на АВАНГАРД.

Чл. 10. В обосновани случаи, за целите на събиране на правомерни искания на АВАНГАРД, дължими му от КЛИЕНТА, АВАНГАРД има право да предостави на трета страна за събиране на вземания онези лични данни на КЛИЕНТА, които са необходими.

Чл. 11. Тези условия за събиране и обработка на личните данни, които са часто от УСЛОВИЯТА ЗА ПОЛЗВАНЕ на САЙТА, влизат в сила от 24.06.2018 г. и могат да бъдат променяни от АВАНГАРД съобразно със законовите изисквания на Република България и Европейския Съюз по всяко време, без да е нужно изрично уведомяване на КЛИЕНТИТЕ. Промени в УСЛОВИЯТА ЗА ПОЛЗВАНЕ не важат за поръчки направени преди това.

Чл. 12. КЛИЕНТИТЕ са длъжни при всяка нова поръчка да потвърдят съгласието си с актуалните ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ТЪРГОВИЯ.

АНОНИМНОСТ И ПОЛИТИКА ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ НА „БИСКВИТКИ“

Чл. 13. (1) АВАНГАРД използва технически средства за гарантиране сигурността на въвежданите от Вас данни (кодиране на информацията-SSL).

(2) АВАНГАРД може да поставя малки текстови файлове на компютъра Ви, известни като „бисквитки“. Основната цел при съхраняването на „бисквитките“ е АВАНГАРД да има възможността да предоставя по-добри услуги на всички свои клиенти, като събира информация относно предпочитанията Ви на уебсайта на електронния магазин. „Бисквитките“ могат да се поставят на компютъра Ви от АВАНГАРД или неговия партньор Google Inc.. „Бисквитките“ не дават на АВАНГАРД достъп до компютъра Ви или друга информация за Вас. Те само подобряват работата Ви с уебсайта и електронния магазин. „Бисквитките“ не съдържат информация, която може да Ви идентифицира, но личната информация, съхранявана от нас, може да бъде свързана от нас с информацията, съхранявана и получена от „бисквитките“.

(3) Чрез използване на електронния магазин и предоставяните от него информации и услуги, Вие се съгласявате с тази Политика за използване на „бисквитки“ и давате съгласието си на АВАНГАРД или неговите партньори да поставят „бисквитки“ на компютъра или мобилното Ви устройство.

(4) Ако блокирате „бисквитки“, няма да можете да използвате всички функционалности на уебсайта и електронния магазин. Също така можете да изтривате „бисквитки“, които вече се намират на компютъра Ви, като това също може да има негативен ефект върху използването на предоставените от нас информации и услуги. Можете да настроите Интернет браузъра си да не разрешава съхраняването на бисквитки на хард диска Ви и ще бъдете запитвани всеки път дали одобрявате запазването на дадена бисквитка. Във всеки един момент можете да изтривате бисквитки, които са поставени на хард диска Ви. Повече подробности относно как става това можете да намерите в инструкциите за работа с браузъра си.

Чл. 14. (1) В допълнение, ние използваме или възнамеряваме да използваме Google Analytics, за да анализираме използването на уебсайта ни. Google Analytics генерира статистическа и друга информация за уебсайта посредством „бисквитки“ на компютрите на потребителите. Информацията, събрана във връзка с нашия уебсайт, се използва за създаване на доклади за използването му. Тази информация се съхранява от Google. „Политиката за поверителност на Google“ е налична на сайта http://www.google.com/privacypolicy.html. С оглед на защитата на Вашите лични данни (IP адрес), преди да бъде изпратен IP-адрес на Google Analytics, ние използваме технология за анонимизиране на IP-адреса, от който се свързвате с нашия сайт, така че вероятността Google Analytics да получи информация за Вашия IP-адрес е много ниска.

(2) Също така използваме Google Analytics, за да анализираме данни от Google-услугата AdWords, както и бисквитки на трети страни, като например „DoubleClick” за статистически цели. Ако не искате това да се прави, можете да ги деактивирате посредством Ad Preferences Manager (http://www.google.com/settings/ads/onweb).

 

ЛИЧНИ ДАННИ НА КЛИЕНТА ЗА ВРЪЗКА СЪС СОЦИАЛНИ МРЕЖИ

Чл. 15. (1) Връзката на сайта със социалните мрежи се осъществява с т. нар. социални плъгини („plug-ins“) на социалните мрежи, например плъгина „Харесвам“. Интернет сайтът на доставчика, т.е. facebook.com, се управлява от Facebook Inc., 1601 Саут Калифорния Авеню, Пало Алто, Калифорния, 94304, САЩ. Плъгините на този доставчик обикновено са означени с логото на Facebook.

(2) В допълнение към плъгините на Facebook, използваме и тези на Google+ (доставчик: Google Inc., Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA). Следните обяснения по отношение на Facebook важат и за Google + със съответните промени. Можете да намерите допълнителна информация за използването на данни от Google+ на https://policies.google.com/privacy?hl=bg&gl=bg. Ако посетите някой от нашите сайтове с плъгин, Интернет браузъра Ви ще създаде линк към Facebook сървърите, а фактът, че сте посетили сайта ни ще бъде препратен на Facebook, дори и да не сте влезли във Facebook и независимо от това дали реално сте кликнали на плъгина.

(3) Ако сте влезли в профила си във Facebook по време на посещението на нашия сайт, Facebook може да свърже достъпа до сайта ни с Вашия профил. Ако кликнете върху бутона „Харесвам“, това ще бъде предадено на Facebook и съхранено там, така че ще можете да споделите информацията „Харесвам“ с приятелите си във Facebook. Не можем да повлияем на естеството и обхвата на данните, които се предават на Facebook. Освен това не знаем&a