Информация за доставките

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ЦЕНИТЕ И УСЛОВИЯТА НА ДОСТАВКА

ПРЕДВАРИТЕЛНИ И КРАЙНИ ЦЕНИ НА ДОСТАВКАТА

ЕТ"Авангард-Ив. Косева"-гр. Пазарджик ("АВАНГАРД") предлага чрез този електронен магазин стоки и услуги САМО НА ФИРМИ, ЕДНОЛИЧНИ ТЪРГОВЦИ И ДРУГИ ОРГАНИЗАЦИИ, които в качеството си на клиенти НЕ СА ПОТРЕБИТЕЛИ по смисъла на Закона за защита на потребителите.

При оформяне на сделките АВАНГАРД предоставя на клиента информация за цените на доставките на стоките и услугите до адрес избран от КЛИЕНТА. Предварително показани цени преди сключване на сделка са само ориентировъчни и служат за информация на клиента. Окончателната цена на доставката бива записана в потвърждението на поръчката от страна на АВАНГАРД. По принцип АВАНГАРД се стреми окончателната цена да е по-ниска или поне равна на цената на доставката в записана в поръчката, а ако това не е възможно, АВАНГАРД съгласува окончателната цена с КЛИЕНТА преди потвърждението на поръчката. Ако в този случай не се постигне съгласие, АВАНГАРД има право да откаже поръчката.

Този подход на АВАНГАРД има за цел постигане на максимална удовлетвореност на КЛИЕНТА от доставката и е продиктуван от натрупания до сега опит с доставките, което позволява гъвкава реакция на промени в условията на спедиторските фирми в полза на КЛИЕНТА.  

Когато заплащането се извършва по банков път, клиентът трябва да преведе сумата на следната банкова сметка:
Титуляр на сметката: ЕТ"Авангард-Ив. Косева"-гр. Пазарджик
IBAN:    BG56SOMB91301051296601
BIC:        SOMBBGSF