Общи Условия за Търговия

ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ТЪРГОВИЯ

Моля запознайте се с условията ни за търговия на уеб-страницата на електронния магазин, наричана по-долу за кратко "САЙТА". ЕТ "Авангард-Ив. Косева"-гр. Пазарджик, по нататък за кратко наричан само "АВАНГАРД", предлага платформата на електронния магазин за ползване от страна на посетителите на САЙТА. Онези ПОСЕТИТЕЛИ, които разполагат с регистрация в САЙТА, се числят към клиентите на АВАНГАРД, и са наричани по-нататък "КЛИЕНТИТЕ".

Предназначение на САЙТА

Сайтът е платформа за електронна търговия, където АВАНГАРД предлага на своите КЛИЕНТИ стоки и услуги предимно с технически характер. Целта на сайта е да улесни КЛИЕНТИТЕ при търсене на стоки и услуги, като събира и показва на едно място широк спектър технически стоки. КЛИЕНТИ могат да бъдат САМО физически и юридически лица, имащи статус на търговци по смисъла на Тръговския Закон, които при ползването на УСЛУГИТЕ не са потребители по смисъла на Закона за защита на потребителите.

Условия на АВАНГАРД за ползване на САЙТА от КЛИЕНТИТЕ

1. Лични данни на ПОСЕТИТЕЛИТЕ на САЙТА се събират и обработват при спазване на Закона за защита на личните данни. За повече подробности виж раздела "Условия за поверителност" в сайта.

2. КЛИЕНТИТЕ се съгласяват да ползват САЙТА с добра съвест и при спазване на обществените норми за приличие и взаимно уважение. АВАНГАРД забранява изрично ползването на САЙТА за цели, различни от описаните по-горе в "Предназначение на САЙТА. Особено се забранява ползването на САЙТА за осъществяване на противозаконни действия. При несъблюдаване на това изискване АВАНГАРД има право да спре достъпа на КЛИЕНТА до САЙТА, да замрази профила му, както и да изисква обезщетение при възникване на разходи и щети в следствие на това. Независимо от това, КЛИЕНТЪТ може да бъде подведен под отговорност и от компетентни държавни органи, в случай че поведението му е било в нарушение на действащите закони. Клиентът се съгласява с това, и се отказва от всякакви финансови претенции към АВАНГАРД за щети, претърпени от КЛИЕНТА в следствие на това.

3. АВАНГАРД може да публикува на САЙТА рекламни материали. Рекламите могат да съдържат препратки към други уеб-сайтове. АВАНГАРД не носи отговорност за съдържанието на тези други уеб-сайтове. КЛИЕНТИТЕ се съгласяват с това и се отказват от всякакви претенции по отношение на АВАНГАРД във връзка с показването на рекламите и свързаното с тях съдържание, достъпно чрез препратките към тези други уеб-сайтове.

4. АВАНАГРД предлага на КЛИЕНТИТЕ си търговци стоки и услуги чрез САЙТА, наричани по-долу за кратко "ПРОДУКТИТЕ". ПРОДУКТИТЕ се предлагат такива, каквито са при сключване на договора за покупко-продажбата им между АВАНГАРД и КЛИЕНТА тъговец, така както са видяни и изпитани от КЛИЕНТА. Независимо от това АВАНГАРД си запазва правото да допълва, променя и коригира отделни елементи на ПРОДУКТИТЕ за целите на тяното безпроблемно предлагане, за целите на усъвършенстването им, както и за постигане на съответствуие със специфични изисквания на КЛИЕНТИТЕ, или за целите на на спазването на специфични законови или нормативни изисквания.

5. Цените на УСЛУГИТЕ и начините на заплащането им се описват в договора за покупко-продажба между АВАНГАРД и КЛИЕНТА търговец. Когато КЛИЕНТЪТ избира ПРОДУКТ и реши да го закупи, той се съгласява с тук изложените УСЛОВИЯ ЗА ТЪРГОВИЯ като отбелязва с отметка, че е съгласен с тези УСЛОВИЯ ЗА ТЪРГОВИЯ, и кликва на бутон за потвърждение на поръчката си. Този договор става валиден в момента, когато КЛИЕНТЪТ е получил писменото потвърждение от страна на АВАНГАРД за започване на изпълнението на така закупения ПРОДУКТ. Договорът съдържа тези УСЛОВИЯ ЗА ТЪРГОВИЯ на АВАНГАРД, както и документа за поръчката и закупуването на ПРОДУКТА.

6. КЛИЕНТИТЕ имат право да ползват САЙТА и УСЛУГИТЕ добросъвестно, при спазване на законите на РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ, съобразно с добрите нрави и взаимното уважение. Изрично се забранява ползване, което накърнява доброто име на АВАНГАРД, на КЛИЕНТИТЕ на АВАНГАРД, на този САЙТ, на ПОСЕТИТЕЛИТЕ, или трети страни.

7. Информация, която по своето действие застрашава нормалното функциониране на САЙТА или прекомерно натоварва инфраструктурата му, може да бъде спряна от показване по усмотрение на администратора на САЙТА.

8. КЛИЕНТИТЕ търговци имат право да ползват САЙТА след регистрация в него, при която те въвеждат лични данни на материалното отговорно лице (МОЛ) на КЛИЕНТА - име и фамилия - публиквани в тръговския регистър, и (ако не съвпада с МОЛ) личните данни на титуляра на регистрацията, които са следните: име, фамилия, (служебен) имейл-адрес, (служебен) адрес за писмена комуникация, (служебен) телефон. Тези данни се съхраняват от АВАНГАРД в продължение на цялото време на ползване на САЙТА от КЛИЕНТА и до три години след приключване на ползването.

9. КЛИЕНТЪТ може по всяко време да преустанови ползването на САЙТА. Той е длъжен веднага да информира АВАНГАРД за уточняване на евентуални настройки на КЛИЕНТСКИЯ профил. Независимо от това клиентът отговаря за нормалното осъществяване на вече потвърдени поръчки и трябва да заплати стойността на закупените ПРОДУКТИ съобразно със съответните договори за покупко-продажба.

10. Преустановяването на договор за покупко-продажба на ПРОДУКТ става след писмена заявка за прекратяването му и писмено потвърждаване на прекратяването от страна на АВАНГАРД. Ако изпълнението на договора още не е започнало от страна на АВАНГАРД, КЛИЕНТЪТ дължи неустойка в размер на 20% от стойността по договора за покупко-продажба. Във всички останали случаи КЛИЕНТЪТ дължи сумата по договора.

11. За начина и момента на заплащане на ПРОДУКТИТЕ по договора за покупко-продажба АВАНГАРД и КЛИЕНТЪТ се споразумяват индивидуално или КЛИЕНТЪТ приема условията описани в предложение от страна на АВАНГАРД. Начинът и моментът на заплащане се описват в договора за покупко-продажба на УСЛУГИТЕ и са неразделна част от него.

12. КЛИЕНТ търговец може да предложи на АВАНГАРД своите ОБЩИ УСЛОВИЯ за ТЪРГОВИЯ за покупко-продажба на конкретен продукт. АВАНГАРД НЕ Е ДЛЪЖЕН ДА ГИ ПРИЕМЕ, НИТО ПИСМЕНО ДА ПОТВЪРДИ ПОЛУЧАВАНЕТО ИМ ИЛИ СЪГЛАСИЕТО СИ С ТЯХ. АКО АВАНГАРД НЕ ПОТВЪРДИ ПИСМЕНО СЪГЛАСИЕТО СИ С ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ НА КЛИЕНТА ЗА КОНКРЕТНА ПОКУПКО-ПРОДАЖБА, ТО ЗА НЕЯ СИ ОСТАВАТ В СИЛА УСЛОВИЯТА ЗА ТЪРГОВИЯ НА АВАНГАРД.

13. Между АВАНГАРД и КЛИЕНТА важи писмената форма на комуникация, към която се числят и електронните съобщения по смисъла на Закона за електронните съобщения. За всички неуредени тук въпроси се прилагат законите на Република България. Местната подсъдност при спор във връзка с договорните отношения между АВАНГАРД и неговите КЛИЕНТИ, както и всички отношения, произтичащи от тях, е изключително град Пазарджик, България.

14. Тези Общи Условия влизат в сила на 24.10.2016 г. и могат да бъдат променяни от АВАНГАРД съобразно със законовите изисквания на Република България и Европейския Съюз по всяко време, без да е нужно изрично уведомяване на КЛИЕНТИТЕ. Промени в ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ ЗА ТЪРГОВИЯ не важат за поръчки направени преди това. КЛИЕНТИТЕ са длъжни при всяка нова поръчка да потвърдят съгласието си с актуалните ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ТЪРГОВИЯ.